Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu


ALMA Corp s.r.o.
Klčové 2088/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovenská republika
IČO: 50267892
DIČ: 2120246898
IČ DPH: SK2120246898

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiel Sro, vo vložke číslo 32892/R

Kontakt: info@tunakupim.sk 

             +421911405785

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09 fax č. 032/640 01 08

https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1) Registrácia


"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na internetovom obchode TuNakúpim.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.


Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva


Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Objednávku si môže vytvoriť osoba staršia ako 16 rokov.


Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasíte. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet. K uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.


Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávky uhradené bankovým prevodom alebo paypalom sú akceptované až po pripísaní peňažnej sumy na náš účet. Objednávku možno zrušiť aj pred samotným expedovaním (napr. mailom). O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Taktiež ste informovaný keď sa Vaša objednávka pripravuje a je na balení a tiež keď je expedovaná. V detaile každého výrobku je vyobrazené či je daný produkt skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Dodanie tovaru označeného skladom je do 24 až 48 hodín.


Storno objednávky


Ak urobíte storno objednávky do 1 hodiny, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.


3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:


Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DPD.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,50€.

Tovar doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta.sk

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50 €.

Tovar doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta - balík na poštu

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50 €.

Tovar doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta - doručenie na adresu

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,90 €.

Tovar doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške od 7 €.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď v košíku po výbere spôsoby dopravy.


Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 
4) Záruka


Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru, teda od momentu prevzatia veci spotrebiteľom. Záručná lehota je v trvaní 24 mesiacov. Pre právnické a fyzické osoby (v skratke objednávky vytvorené na ICO) sa záručná doba stanovuje na 12 mesiacov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 3 (slovom tri) dní ako náhrada za čas dopravy.


5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, čísla faktúry, dátumu nákupu alebo inými údajmi tak, aby bolo možné jeho objednávku identifikovať. Vratná suma bude spotrebiteľovi vrátená rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Adresa a formulár na stiahnutie je TU

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 8 ods. 2 zákona č.102/2014 Z.z.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody v rámci občianskeho konania na príslušnom súde. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. 

Adresa pre zaslanie zakúpeného produktu pri odstúpení od zmluvy vrámci 14 dní je: ALMA Corp s.r.o., Rakoľuby 796, 91631 Kočovce.


Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
• Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
• Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.


Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Vratná suma za objednávku Vám bude doručená do 14 dní a to takým spôsobom, akým spotrebiteľ platil pri objednávke alebo ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že bol tovar objednaný podnikateľom, tzn. právnickou osobou alebo osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo uviedla objednávku na IČO, možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní sa na tieto osoby/firmy nevzťahuje.


7) Doručenie a dodacie podmienky


Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Doručenie objednaného tovaru ku zákazníkovi trvá za bežných podmienok a tovaru ktorý je skladom zvyčajne 12 - 48 hodín.

Zákazník je povinný si zasielku pri prevzatí skontrolovať a v prípade viditeľnej závady zásielku nepreberať prípadne nás okamžite kontaktovať s nahlásením závady a to telefonicky alebo emailom. Nahlásenie viditeľnej závady (napr. rozbité sklo) po niekoľkých dňoch neakceptujeme. Taktiež nie je možné podať na dané rozbité sklo reklamáciu po niekoľkých dňoch po prevzatí tovaru. Dobierkové sumy su povolené do výšky max 700eur. Nad túto hranicu je nutná platba vopred.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. 

Neprebratá zásielka bude po dohode s kupujúcim opätovne zaslaná až po úhrade nákladov na opätovné doručenie na náš účet.


8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby nie sú zahrnuté v cene dopravy. Dobierkové sumy su povolené do výšky max 700eur. Platby kartou sú povelené do 800 eur. Nad túto hranicu je nutná platba vopred bankovým prevodom.

 • platba vopred - Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet. (cena 0€)
 • dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. (cena 1,9€)
 • platba kartou - zadarmo
 • platba cez PayPal od 0.5 €

9) Bezpečnosť


Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).


10) Reklamácie


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.


11) Reklamačný poriadok


Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Záruka na produkty je zo zákona 2 roky. Niektoré produkty môžu mať aj viac ako 2 roky. Pre objednávky vytvorené na IČO je záručná doba 12 mesiacov.


Ako postupovať:
Reklamovaný tovar zašlite na adresu: ALMA Corp s.r.o., Rakoľuby 796, 916 31 Kočovce.

Zásielka musí byť dôkladne zabalená. K tovaru priložte doklad o kúpe (doklad si môžete vyžiadať aj dodatočne kedykoľvek napr. mailovou formou). Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám zásielku poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol (v prípade podania nášho reklamačného protokolu online, máte možnosť si ho hneď uložiť). Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru odporúčame priložiť všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri vybavení reklamácie budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

12) Ochrana a spracovanie osobných údajov

 

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH.

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@tunakupim.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

13.) Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ALMA Corp s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


Váš internetový obchod TuNakupim.sk

 
Obchodné podmienky sú platné od 01.08.2022


Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.